Studia magisterskie

 o Informacje ogólne dla wszystkich studentów na stronie WNG

 o aktualne plany zajęć i terminarz egzaminów WNG
 o procedury dyplomowania WNG

 o Aktualny program studiów Geografia II stopnia zawierający efekty uczenia się i plan studiów

O studiach magisterskich

Studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Geografia należy do najstarszych nauk świata, jej korzenie sięgają starożytności, a kariera uniwersytecka rozpoczęła się w XIX wieku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następował rozwój wiedzy geograficznej, który doprowadził do wykształcenia się nauk geograficznych. Nauki geograficzne zajmują się przestrzennym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego oraz zachodzącymi między nimi wzajemnymi powiązaniami. W ramach nauk geograficznych funkcjonuje bardzo wiele subdyscyplin naukowych zajmujących się różną problematyką badawczą.
Kształcenie na kierunku geografia realizowane jest w formie 6 specjalności magisterskich wybieranych przez kandydatów po rekrutacji. Trzy z nich związane są ze środowiskiem przyrodniczym i 3 ze środowiskiem społeczno-ekonomicznym, a ich problematyka badawcza związana jest z badaniami prowadzonymi na Wydziale i odpowiada współczesnym problemom zmieniającego się zagospodarowania świata.

Do specjalności magisterskich na kierunku geografia należą:
 • geoekologia z ekofizjografią
 • klimatologia i ochrona atmosfery
 • monitoring i kształtowanie środowiska
 • geografia społeczna i rozwoju regionalnego
 • geografia polityczna, historyczna i studiów regionalnych
 • geografia miast
 o Przejdź do opisu specjalności

Zasadnicze cele kształcenia na studiach magisterskich kierunku geografia

– przekazanie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu wybranych subdyscyplin geografii odpowiadających specjalnościom magisterskim;

– wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych materiałów źródłowych;

– wykształcenie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, opracowywania ich w formie kartograficznej i statystycznej przy zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych, w tym w ramach GIS;

– wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji;

– kształcenie umiejętności efektywnej pracy indywidualnej i grupowej, prowadzenia merytorycznej dyskusji, formułowania opinii oraz prezentacji (ustnej i pisemnej) uzyskanych wyników prac badawczych;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną, pogłębioną wiedzę z zakresu geografii oraz szeroko pojętych nauk o Ziemi i człowieku. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent dzięki uniwersalnym umiejętnościom analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczno-społeczno-ekonomicznym potrafi skutecznie rozwiązywać problemy spotykane w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym.

Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej. Absolwent studiów geograficznych II stopnia przygotowany jest do pracy w wielu sektorach i na wielu stanowiskach. Potencjalne miejsce pracy zależy w dużej mierze od wybranej specjalizacji magisterskiej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów poszczególnych specjalizacji na kierunku geografia podano przy opisie specjalizacji.

Absolwenci studiów magisterskich wszystkich specjalności na kierunku geografia mogą kontynuować kształcenie w Szkołach Doktorskich, a także studiach podyplomowych i kursach dokształcających.

Ogólny plan studiów stacjonarnych II stopnia

ogólna siatka godzin

* w zależności od specjalności wybranej przez studenta - patrz siatki godzin specjalności;

** język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez studenta;

*** Przedmioty fakultatywne do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dla danego roku akademickiego. Listę przedmiotów fakultatywnych (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego. Przedmioty fakultatywne mogą mieć formę konwersatorium lub ćwiczeń.

 

Specjalności magisterskie

Poniżej znajdują się jedynie skrócone opisy specjalności magisterskich. Pełny opis znajduje się na stronach internetowych specjalności.

Geoekologia z ekofizjografią

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   wykształcenie praktyków posiadających umiejętności sporządzania i naukowego weryfikowania opracowań ekofizjograficznych;

-   wykształcenie umiejętności analizowania zależności między elementami krajobrazu, wydzielania jednostek przestrzennych oraz dokonywania ich waloryzacji z punktu widzenia potrzeb społecznych i gospodarczych.


Główne przedmioty:
 • geoekologia
 • ekofizjografia
 • geomorfologia stosowana
 • geosozologia
 • metody badań gleb i gruntów
 • metody analiz środowiska wodnego
 • GIS w ekofizjografii
 • kartograficzne i statystyczne metody badań środowiska
 • geoekologia – ćwiczenia terenowe

Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, rolniczych, urbanistycznych, demograficznych, promocji i in.; w instytucjach i służbach ochrony środowiska; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska; w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.


Klimatologia i ochrona atmosfery

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   przygotowanie specjalistów znających: prawa rządzące środowiskiem przyrodniczym, prawidłowości i mechanizmy funkcjonowania atmosfery i klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, systemy oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat i jego zmiany;

-   wykształcenie umiejętności samodzielnego rozumienia i analizowania antropogennych przekształceń klimatu i atmosfery, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych.


Główne przedmioty:
 • metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosfery
 • wybrane zagadnienia z meteorologii
 • biometeorologia
 • zastosowanie gis w klimatologii
 • agrometeorologia
 • meteorologia synoptyczna
 • warstwa graniczna atmosfery i dyspersja zanieczyszczeń
 • klimatologia dynamiczna
 • teledetekcja w meteorologii i ochronie atmosfery
 • prawne aspekty ochrony atmosfery
 • ćwiczenia terenowe specjalnościowe

Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną, w uczelniach wyższych i szkołach wszystkich poziomów nauczania; w administracji państwowej i samorządowej, w służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, w instytucjach rolniczych, urbanistycznych, a także w instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych i in.; w instytucjach i służbach ochrony środowiska; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska; w służbach państwowych i ratowniczych jak np. meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.


Monitoring i kształtowanie środowiska

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   przygotowanie specjalistów potrafiących gromadzić informacje w ramach monitoringu środowiska, ocenić ich wartość, zinterpretować oraz wykorzystać w praktyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

-   kształcenie umiejętności formułowania opinii na temat stanu, walorów użytkowych i perspektyw rozwojowych różnych komponentów środowiska zarówno w odniesieniu do jednostek przestrzennych, jak i procesów zachodzących w epigeosferze.


Główne przedmioty:
 • geologia kenozoiku
 • podstawy gospodarki wodnej
 • rzeźba Polski i współczesne procesy geodynamiczne
 • zasoby wodne Polski
 • ochrona gleb i rekultywacja gruntów
 • podstawy hydrometrii i miernictwa hydrologicznego
 • metody badań paleośrodowiskowych
 • geoinformatyka i metody ilościowe w badaniach środowiska
 • wykłady monograficzne
 • środowiska sedymentacyjne i ich osady

Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej; w organach Państwowej Służby Hydrogeologicznej; w organach Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w instytucjach i firmach wykonujących Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.


Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   wykształcenie absolwenta świadomego złożoności i współzależności zjawisk w środowisku życia ludzi oraz umiejącego złożoność tą wyjaśnić, właściwie zinterpretować i ocenić, zwłaszcza w kontekście intensywnych przemian kulturowo-społecznych w Polsce i w różnych regionach świata.


Główne przedmioty:
 • studia miejskie i wiejskie - teorie i metody badań
 • koncepcja regionu i krajobrazu w geografii
 • geografia społeczna problemowa i metody badań społecznych
 • planowanie regionalne i metody analizy przestrzennej
 • zasoby środowiska i strategia rozwoju regionalnego
 • źródła prawne i podstawy finansowania rozwoju regionalnego
 • podstawy polityki i gospodarki samorządowej
 • Polska w strukturze i polityce regionalnej Europy
 • problemy rozwoju w regionie – ćwiczenia terenowe
 • geografia społeczna Polski – struktury, procesy, problemy
 • geografia ekonomiczna Polski – ujęcie regionalne

Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach regionalnych i lokalnych, wykorzystujących wiedzę i umiejętności absolwentów kierunku geograficznego, zwłaszcza zajmujących się planowaniem rozwoju: społecznego, gospodarczego i przestrzennego, analizą społeczną i gospodarczą, kształtowaniem krajobrazu kulturowego, wykorzystywaniem środków strukturalnych UE, zarządzaniem zasobami środowiska geograficznego i innych.


Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   wykształcenie geografa-humanisty, zdolnego do widzenia problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w ich wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dostrzegania przestrzennych, polityczno-historycznych uwarunkowań zachodzących procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, a także cywilizacyjnych.


Główne przedmioty:
a) w zakresie z geografii politycznej i studiów regionalnych:
 • geografia polityczna problemowa
 • geografia mniejszości narodowych
 • geopolityka i geostrategia
 • geografia granic i pograniczy
 • stosunki międzynarodowe
 • regiony historyczno-geograficzne Polski - ćwiczenia terenowe
b) w zakresie z geografii historycznej i studiów regionalnych:
 • geografia historyczna
 • geneza i morfologia miast europejskich
 • geneza i morfologia miast i wsi polskich
 • dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego
 • wielokulturowe dziedzictwo Polski
 • regiony historyczno-geograficzne Polski - ćwiczenia terenowe

Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach Unii Europejskiej, krajowych urzędach administracji państwowej (np. ministerstwach i instytucjach realizujących politykę państwa w zakresie spraw międzynarodowych, społecznych i ekonomicznych), jak i w administracji samorządowej różnych szczebli, instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną oraz polityką gospodarczą w kraju i na poziomie międzynarodowym, a także w archiwach oraz pracowniach zbiorów specjalnych bibliotek, muzeach regionalnych, w instytucjach planowania przestrzennego i centrach studiów strategicznych, oraz w partiach i stronnictwach politycznych, gabinetach działaczy politycznych lub think-tankach i ośrodkach politycznego PR-u i lobbingu.


Geografia miast

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin przedmiotów specjalnościowych


Cele kształcenia:

-   wykształcenie geografa urbanisty, który w ramach studiów uzyska zasób wiedzy geograficznej zarówno w obszarze społecznym, jak i przyrodniczym, a także innych dyscyplinach naukowych pozwalających na pełnoprawny jego udział w procesie planowania organizacji przestrzeni miejskiej w ramach interdyscyplinarnego zespołu urbanistów;

-   wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zakresu geografii miast w różnych zakresach przestrzennych i formach organizacyjnych, analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych i interpretacji procesów urbanizacji.


Główne przedmioty:
 • procesy urbanizacji
 • rewitalizacja miast
 • GIS
 • zarządzanie miastem
 • socjologia miasta
 • centra miast
 • zarys historii budowy miast
 • współczesne problemy Łodzi
 • analiza społeczna i przestrzenna
 • fizjografia urbanistyczna
 • inwentaryzacja urbanistyczna
 • wstęp do analizy i modelowania przestrzennego
 • studium zagospodarowania przestrzennego i planowanie miejscowe
 • ćwiczenia terenowe specjalnościowe

Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, promocji oraz w instytucjach i służbach konserwatora zabytków; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. mieszkalnictwa, komunikacyjnych itp; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku miejskim o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych związanych z biurami nieruchomości, gospodarką terenami miejskimi; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska miejskiego, w tym w krajach Unii Europejskiej.


 
Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655910