Studia licencjackie

 o Informacje ogólne dla wszystkich studentów na stronie WNG

 o aktualne plany zajęć i terminarz egzaminów WNG
 o procedury dyplomowania WNG
 o seminaria licencjackie

 o Aktualny (od cyklu 2019/2020) program kierunku Geografia I stopnia zawierający efekty uczenia się i plan studiów
przyjęty  o Uchwałą nr 392 Senatu UŁ w dniu 15 kwietnia 2019 r.

 o Efekty kształcenia dla kierunku Geografia I stopnia (dla cyklu 2018/2019 - obecny III rok)
oraz  o Plan studiów (dla cyklu 2018/2019 - obecny III rok)
przyjęte  o Uchwałą nr 119 Senatu UŁ w dniu 9 czerwca 2017 r.

Charakterystyka studiów licencjackich

Studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Program studiów geograficznych I stopnia realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, jest ułożony w taki sposób, by wyposażyć absolwenta w wiedzę ogólnogeograficzną, umożliwiającą samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek i na tej podstawie tworzenie syntez.
Integralną i bardzo ważną część studiów stanowią ćwiczenia terenowe, które realizowane są na każdym roku studiów.
Program studiów został uzupełniony o blok przedmiotów fakultatywnych, realizowanych na III roku studiów. Daje to możliwość dużej indywidualizacji toku studiów zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych studentów. W ramach przedmiotów fakultatywnych wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, umożliwiającą poznanie dorobku i osiągnięć tych dyscyplin naukowych, które tradycyjnie rozwijane są w łódzkim ośrodku naukowym, zarówno z geografii fizycznej jak i społecznoekonomicznej, np. takich jak: geomorfologia, klimat miast, geografia osadnictwa i miast, geografia polityczna i historyczna.

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest obrona pracy licencjackiej, którą student przygotowuje w ramach seminarium licencjackiego w jednej z wybranych jednostek WNG

 o seminaria licencjackie

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi ocenić w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka.

Absolwent dzięki uniwersalnym umiejętnościom analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczno-społeczno-ekonomicznym potrafi skutecznie rozwiązywać problemy spotykane w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Kontynuacja kształcenia

Student może kontynuować naukę na studiach magisterskich (drugi stopień) na kierunku geografia oraz na kierunkach pokrewnych funkcjonujących na WNG.

Aktualny plan studiów stacjonarnych Geografia I stopnia

        Szczegóły przedmiotu/Godziny      
Rok Sem. L.p. Nazwa przedmiotu ogółem wykł. ćw./lekt. ćw./inf. Zal. ECTS  
        /w-f /lab.  
1   1 Podstawy geografii fizycznej 30 15 15   Egz. 4  
  2 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej 30 15 15   Egz. 4  
  3 Środowisko geograficzne Polski 30 15 15   Zal. 3  
  4 Podstawy geografii regionalnej 30 15 15   Zal. 3  
I 5 Podstawy kartografii i topografii 30 15 15   Zal. 3  
  6 Podstawy statystyki  30 15 15   Egz. 4  
  7 Badania przyrodnicze w naukach geograficznych 30 15 15   Zal. 2  
  8 Badania społeczne w naukach geograficznych 30 15 15   Zal. 2  
  9 Geologia 60 30 30   Egz. 5  
    Razem po I semestrze 300 150 150 0   30  
  10 Fizyka i chemia Ziemi 30 15 15   Zal. 2  
  11 Meteorologia i klimatologia 60 30 30   Egz. 5  
  12 Geografia społeczna  60 30 30   Egz. 5  
II 13 Geomorfologia 60 30 30   Egz. 5  
  14 Astronomiczne podstawy geografii 30 15 15   Zal. 3  
  15 Ćwiczenia terenowe "Sudety i Niż. Śląska" 36 0 36   Zal. 4  
  16 Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej cz. 1 36 0 36   Zal. 4  
  17 Ćwiczenia terenowe z topografii 18 0 18   Zal. 2  
    Razem po II semestrze 330 120 210 0   30  
2   18 Wychowanie fizyczne* 30 0 30   Zal. -  
  19 Lektorat z języka obcego I* 30 0 30   Zal. 1  
  20 Gleboznawstwo i geografia gleb 45 15 30   Zal. 5  
  21 GIS I 60 15   45 Zal. 3  
III 22 Hydrologia i oceanografia 60 30 30   Egz. 5  
  23 Geografia ekonomiczna 60 30 30   Egz. 6  
  24 Geografia osadnictwa 45 30 15   Egz. 6  
  25 Podstawy gospodarki przestrzennej 30 15 15   Zal. 2  
  26 Technologia informacyjna 15 0   15 Zal. 2  
    Razem po III semestrze 375 135 180 60   30  
  27 Wychowanie fizyczne* 30 0 30   Zal. -  
  28 Lektorat z języka obcego II 30 0 30   Zal. 1  
  29 Fotointerpretacja i teledetekcja 30 15 15   Zal. 3  
  30 Geografia polityczna 45 30 15   Egz. 5  
  31 Kształtowanie i ochrona środowiska 30 15 15   Zal. 2  
IV 32 Geografia regionalna Polski 30 15 15   Egz. 4  
  33 GIS II 45 15   30 Zal. 4  
  34 Ćwiczenia terenowe "Wyżyny Polskie i Karpaty" 36 0 36   Zal. 4  
  35 Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej cz. 2 18 0 18   Zal. 2  
  36 Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom. 54 0 54   Zal. 5  
    Razem po IV semestrze 348 90 228 30   30  
3   37 Geografia regionalna świata 30 15 15   Egz. 2  
  38 Planowanie przestrzenne 30 15 15   Egz. 2  
  39 Geografia Polski Środkowej 30 15 15   Zal. 2  
V 40 Lektorat z języka obcego III 60 0 60   Zal. 2  
  41 Egzamin z nowożytnego języka obcego 0 0 0   Egz. 3  
  42 Seminarium dyplomowe I** 30 0 30   Zal. 9  
  43 Przedmioty fakultatywne*** 5x30 godz. 150 150 0   Zal. 10  
    Razem po V semestrze 330 195 135     30  
  44 Seminarium dyplomowe II 30 0 30   Egz. 10  
VI 45 Przedmioty fakultatywne*** 7x30 godz. 210 210 0   Zal. 14  
  46 Praktyki zawodowe****  120 0 120   Zal. 4  
  47 Ćwiczenia terenowe "Wybrzeża i Pobrzeża" 36 0 36   Zal. 2  
    Razem po VI semestrze 396 210 186 0   30  
      RAZEM STUDIA 2079 900 1089 90   180  

* język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez studenta;

** student wybiera seminarium licencjackie i katedrę, w której będzie realizował pracę licencjacką spośród jednostek wskazanych przez dziekana; zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 maja poprzedzającego roku akademickiego;

*** listę przedmiotów fakultatywnych, proponowanych przez pracowników wydziału (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń.

 
Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655910